Promet s kmetijskimi zemljišči

Prodajate ali kupujete kmetijsko zemljišče, pa ne veste, kako se lotiti postopka? Kdo ima pri nakupu predkupno pravico? Kako dolgo traja celoten postopek?

Pri kmetijskih zemljiščih je, za razliko od stavbnih zemljišč, postopek prenosa lastninske pravice dolgotrajen, saj je potrebno upoštevati določbe Zakona o kmetijskih zemljiščih. 

Ponudba za prodajo


Lastnik, ki želi prodati kmetijsko zemljišče, mora pristojni upravni enoti predložiti ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča, in sicer v treh enakih izvodih.

Ponudba mora vsebovati:  
 • osebne podatke o prodajalcu
 • identifikacijske podatke o kmetijskem zemljišču, kmetiji ali gozdu
 • ceno
 • morebitne druge pogoje prodaje. 
Upravna enota ponudbo objavi na svoji oglasni deski. Rok za sprejem ponudbe je 30 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena. Objavljena ponudba je za prodajalca zavezujoča, kar pomeni, da prodajalec mora skleniti pogodbo s predkupnim upravičencem.  

Sprejem ponudbe

Oseba, ki namerava kupiti kmetijsko zemljišče, kmetijo ali gozd, mora upravni enoti in lastniku nepremičnine, podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, in sicer na način priporočeno s povratnico.   Po poteku 30 dnevnega roka upravna enota lastnika in vse sprejemnike ponudbe obvesti kdo je ponudbo sprejel.  

Predkupne pravice

Pri nakupu kmetijskega zemljišča je potrebno upoštevati zakonite predkupne pravice, ki so:  
 • solastnik,
 • kmet mejaš
 • zakupnik zemljišča, ki je naprodaj
 • drug kmet
 • kmetijska organizacija ali s.p., ki potrebuje kmetijsko zemljišče za opravljanje kmetijske ali gozdarske dejavnosti
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.  
Pod enakimi pogoji, se med kmeti, uvrščenimi na isto mesto, predkupno pravico določi po naslednjem vrstnem redu:
 • kmet, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost,
 • kmet, ki zemljišče sam obdeluje
 • kmet, ki ga določi prodajalec  
Če nihče ne uveljavlja katere izmed omenjenih predkupnih pravic, lahko lastnik proda kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo vsakomur, ki je sprejel ponudbo v zakonitem roku.  

Pri nakupu gozda velja sledeči vrstni red predkupnih pravic:  
 • lastnik, katerega zemljišče meji na gozd, ki je naprodaj,
 • drug lastni, katerega zemljišče je najbližje gozdu, ki je naprodaj.  
  Sklenitev pogodbe

Prodajalec in kupec skleneta ustrezno pogodbo in na upravni enoti na predpisanem obrazcu skupaj s pogodbo vloži vlogo za odobritev pravnega posla, in sicer najpozneje v roku 60 dni po poteku roka za sprejem ponudbe. 

Odobritev ni potrebna za pravni posel: 
 •  sklenjen med  zakoncema oz. zunajzakonskima partnerjema,
 • sklenjen med lastnikom in njegovim zakonitim dedičem
 • sklenjen med solastnikoma,
 • na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju,
 • na podlagi darila za primer smrti in izročilne pogodbe in
 • če gre za kmetijsko zemljišče ali gozd, na katerem stoji objekt v okviru kmetijskih prostorsko ureditvenih operacij.  
Kadar gre za zaščiteno kmetijo, je tudi v določenih zgornjih primerih zahtevana odobritev pravnega posla. Zaščitena kmetija se namreč ne sme deliti, razen v določenih primerih, ki jih  predpisuje Zakon o kmetijskih zemljiščih.  

Ste se odločili za nakup/prodajo kmetijskega zemljišča? Pokličite nas in poskrbeli bomo za varen prenos lastništva.