Novice in obvestila

PREVERITE LASTNIŠTVO SVOJIH NEPREMIČNIN

09.12.2013
Na podlagi v uvodu navedenih načinov pridobitve, se mora zemljiškoknjižnemu sodišču predlagati vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. V določenih primerih se to izpelje po uradni dolžnosti, pri pridobitvi lastninske pravice na podlagi pravnega posla pa pridobitelj to predlaga sam.

NEUREJENA LASTNIŠKA ZEMLJIŠKOKNJIŽNA STANJA

Vse prevečkrat se v praksi srečujemo z neurejenimi lastniškimi stanji. Težave nastanejo, ko:  

- pridobitelj nima originalne zasebne listine (pogodbe), ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo;
-  se zasebna listina poškoduje ali izgubi;
- prodajalec nepremičnine več ne obstaja, je neznan ali nedosegljiv.  

V kolikor zemljiškoknjižni lastnik obstaja in ne nasprotuje prenosu lastninske pravice na pridobitelja, je potrebno pripraviti in podpisati za zemljiško knjigo sposobno listino in jo predlagati za vpis v zemljiško knjigo. To se lahko izvede preko nepremičninske družbe, notarja ali odvetnika.   V kolikor ta oseba tega ni pripravljena storiti, ima pridobitelj pravico to od nje prisilno izterjati v sodnem postopku na podlagi vložene tožbe.  

LASTNIK NEPREMIČNINE VEČ NE OBSTAJA  

V mnogih primerih prodajalec nepremičnine več ne obstaja. Tedaj se lahko izpelje poseben zemljiškoknjižni postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine.   Postopek se prične na predlog osebe v korist katere bi bilo mogoče vknjižiti lastninsko pravico v kolikor bi ta oseba lahko predložila vse z zakonom predpisane listine. V kolikor sodišče v predhodnem postopku ni zavrglo predloga,  izda sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine. Sledi oklic o začetku postopka, ki vsebuje poziv vsem imetnikom pravice, da v mesecu dni od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost, popolnost oziroma druge pogoje. Če ugovorov na objavljeni oklic ni, sodišče dovoli vzpostavitev zemljiškoknjižne listine in s tem tudi vpis lastninske pravice v korist predlagatelja.      

NE ČAKAJTE NA NASLEDNJO GENERACIJO  

Postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pričnite takoj, ko ugotovite neurejeno lastniško stanje v zemljiški knjigi. Z novo generacijo lastnikov se postopek po nepotrebnem zapleta.   Naša vrata so vam odprta za svetovanje in izpeljavo postopka, s katerim bo nepremičnina z vpisom v zemljiško knjigo tudi uradno postala vaša. Morda se postopek sliši zapleteno, vendar se večina takšnih stanj lahko uspešno reši.  
Nazaj