Novice in obvestila

VARSTVO KUPCEV NOVIH STANOVANJ

07.02.2013

Od prodajalca zahtevajte osnovna dokazila 


Prodajalec ne sme skleniti prodajne pogodbe, niti pričeti z oglaševanjem novogradnje, dokler niso izpolnjeni naslednji pogoji:  
 • prodajalec mora biti lastnik zemljiške parcele na kateri bo gradil oz. mora na zemljiški parceli imeti stavbno pravico, 
 • za gradnjo stavbe ima izdano dokončno gradbeno dovoljenje,
 • za prodajo stavbe z več posameznimi deli mora sprejeti Splošne pogoje prodaje posameznih delov stavbe v obliki notarskega zapisa, s katerimi ureja pravila o medsebojnih pravicah in obveznostih prodajalca in kupcev ter vsebujejo vse sestavine, ki jih mora obsegati enostranski pravni posel o oblikovanju etažne lastnine.  
Če ugotovite, da kateri od teh pogojev pri prodajalcu ni izpolnjen, vas sklenjena pogodba z njim ne zavezuje in lahko od nje kadarkoli odstopite. Enako velja tudi za predpogodbo.  

Plačilo kupnine  


Kupec ni dolžan plačati kupnine, dokler: 
 • prodajalec ne izpolni pogojev za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca,
 • mu prodajalec ne izroči nepremičnine z lastnostmi, dogovorjenimi v prodajni pogodbi.  
Lahko pa se dogovorita, da kupec v znamenje sklenitve prodajne pogodbe, plača aro.
Pozor
– vrednost are ne sme presegati 10 % vrednosti celotne kupnine in se šteje za prvi obrok kupnine.  

Kupec lahko kupnino plača tudi  vnaprej, če prodajalec zagotovi ustrezno zavarovanje pred tveganji, torej bančno garancijo, skrbniške storitve ali poroštvo zavarovalnice.  

Kot kupec niste dolžni plačati nobenih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe (npr. stroški sestave pogodbe), razen stroškov, nastalih zaradi zamude s plačilom kupnine.  

Zadržanje dela kupnine  


Kupec ni dolžan plačati zadnjih 10 % kupnine, dokler mu prodajalec ne omogoči, da preveri, ali je sposoben izročiti nepremičnino z lastnostmi, dogovorjenimi v pogodbi.  

Kupec lahko zadrži 5 % kupnine:  
 • če se ob prevzemu nepremičnine ugotovijo napake
  - del kupnine mora kupec plačati v roku petih dni po odpravljenih napakah
 • če prodajalec kupcu ne izroči oziroma ne deponira bančne garancije za odpravo skritih napak
  - del kupnine lahko kupec zadrži na način, da znesek deponira pri notarju v korist prodajalca pod pogojem, da ta izpolni svojo obveznosti
 • dokler prodajalec ne zagotovi pogojev za vknjižbo lastninske oz. stavbne pravice  
  - del kupnine mora kupec plačati sočasno z izpolnitvijo prodajalčeve obveznosti zagotoviti pogoje za vknjižbo v korist kupca.   
 Prodajalec mora napake, katerih odpravo je kupec zahteval ob prevzemu nepremičnine, odpraviti najkasneje v enem mesecu. V nasprotnem primeru lahko kot  kupec:  
 • vztrajate pri zahtevku za odpravo napak ali 
 • sami odpravite napake na stroške prodajalca ali
 • zahtevate znižanje kupnine.    
Izročitev nepremičnine  

Temeljna sestavina prodajne pogodbe je rok za izročitev nepremičnine. Če prodajalec z izročitvijo zamudi, je kupec upravičen zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,5 promila kupnine za vsak dan zamude za celotno obdobje trajanja zamude.
Nazaj