Novice in obvestila

ARA

02.10.2012

 Pojem are

Ara je opredeljena kot znesek denarja ali drugih nadomestnih stvari, ki jo ena pogodbena stranka (kupec) da drugi pogodbeni stranki (prodajalcu) v znamenje, da je pogodba sklenjena. Če ima pogodba, podpisana s strani obeh strank, vsebovano klavzulo o ari, bo le ta vstopila v veljavo, ko bo prodajalcu izročena ara.  Ko pride do izpolnitve pogodbe se znesek are vrne ali všteje v izpolnitev obveznosti. 

Ara predstavlja inštitut zavarovanja obveznosti za primer neizpolnitve pogodbenih obveznosti. Do teh lahko pride bodisi na strani prodajalca, bodisi na strani kupca. V kolikor je za neizpolnitev pogodbe odgovorna stranka, ki je aro dala (kupec), sme druga stranka (prodajalec) po lastni izbiri: 
  •  zahtevati izpolnitev pogodbenih obveznosti v kolikor je to še mogoče in povrnitev škode, aro pa všteti v odškodnino ali jo vrniti, ali      
  • se zadovoljiti s prejeto aro. 

Obe možnosti se torej izključujeta.  Če  je za neizpolnitev pogodbenih obveznosti odgovorna stranka, ki je aro prejela(prodajalec), sme druga stranka (kupec)po lastni izbiri zahtevati:  

  • izpolnitev pogodbe, če je to še mogoče ,
  • povrnitev škode in vrnitev are ali 
  • vrnitev dvojne are. 

Torej pogodbena stranka (kupec) se lahko odloči in zahteva izpolnitev pogodbe. V kolikor se ji to več ne zdi smiselno, lahko od nasprotne pogodbene stranke (prodajalca) zahteva povrnitev nastale škode in vrnitev are, ali pa se zadovolji z dvojno aro. V kolikor izbere vrnitev are, ne more več zahtevati izpolnitve pogodbe.  Stranka, ki zahteva izpolnitev pogodbe ima pravico do povrnitve škode, ki je nastala zaradi zamude. V kolikor pogodbeni stranki pogodbo prekineta sporazumno, ara ne pride v poštev. 

Ara kot odstopnina

Pomembno je vedeti, da ara ne pomeni, da lahko stranki odstopita od pogodbe in gre ara v korist stranke, ki je aro prejela. Če se dogovorita, da imata pravico odstopiti od pogodbe, govorimo o ari, kot odstopnini.


Predplačilo

Pomembna je tudi razlika med aro in predplačilom. Predplačilo pomeni delno izpolnitev obveznosti in zanj ne veljajo pravila o vračanju ali vračunavanju.  V kolikor je bilo dano predplačilo in je stranka, ki je predplačilo dobila, odgovorna za neizpolnitev pogodbe, lahko druga stranka od nje zahteva izpolnitev pogodbe, ali vračilo zneska predplačila skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Pravico ima tudi do povračila morebitne škode, ki bi iz tega razloga nastala.


Nazaj